Arin Turkish Etimology

haçar. (açar). (acarrı. bax > (< axar).
{(c <> z ) (< acırtmaq)}. açar. ahar. axar. ağlıq. düzgün. sılağ. sığal. cıla. pərdax.
saf. şumal. züvgan axarlı olmaq üçün kağıza parçaya sürülən maddə (yumurta aği vəya başqası kimi). bu işə ;;axarlamaq: acarlamaq;; deyilir.
ahar. taza. yeni. çil. asrı. çiğ. şüləli. şumal. aşıyan. cavan. çağa. gözəl üz.
acarı soyuq: çirkin. suratsız.
qeyrətli. qıvraq. hərəkətli.
gözübək. yırtıcı.
çox tünd, kəsgin, iti.
azar. acı. acıq. azıq. incik. bəla. bulac. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.
açqı. açqıc.
çaşnı.
açacaq. kilid.
midadqətdiyən.
iştah gətirən. aperitiv.
haçar. dil. açqı. açqıç. açıcı. açqı. haçar. anahtar.
aşar. görər.
sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, işini tək başına görər, aşar, açar: yol bilən, kərvana qatılmaz.
ası. yarar. özgülük. etgi. olca. fayda. tə;sir.
mənlik (qurralıq) azarı sənin başıva girib.
açar uydurmaq:
kilidi başqa açarla açmaq.
duzaq qurmaq.
haçar gözü: deşi. dişi.
keçmişinin yolun görən, gəlcəyinə yol açar.
açar saçar: yayça. yürüt çürüt. kəsir tökür. kəsər tökər. müsrif.
açar saçarlıq: aç saç. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf.
ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi fısıldar.
ışıq saçar, sözü açar: dan atınca, könül sökülər. günəş açar, qaranlıq qaçar.
qarın açar: açar. turşu. iştahladan. meyilləndirən.

         
Home / Commercials /Contact / About US / Latin Words / Abced Words

All Right Reserved.Design & Programming By Sapdal Group.